2016 Expo: Breaking ground through diversity - WRMSDC